ரசனைக்காரன்

December 19, 2008

அன்னாடங்காட்சி .. எண் 3

Filed under: அரசியல் — rasanaikaaran @ 7:42 am

ஒட்டு கேட்பதும்..
ஓட்டு கேட்பதும்..

இரண்டுமே
(காங்கிரஸ்)
ஆட்சியாளர்களின் பண்பு!

ஒட்டு கேட்பது..
தெரிந்தும் அவர்களுக்கே
ஓட்டு போடுவது..

இந்திய
மாக்களின் இயல்பு!

என்ற தீவிர சிந்தனையில்
அன்னாடங்காட்சி!

செய்தி : காங்கிரஸ் இரண்டு மாநிலத்தில் வெற்றி

அதையும் நம்ம அன்னாடங்காட்சியின் பார்வையில்…

டெல்லி – மீண்டும் நல்லாட்சி தருவோம் என்று பிச்சை எடுத்தது!
ராஜஸ்தான் – நல்லாட்சி தருவோம் என்று அடுத்தவர்  பிச்சை  தட்டில் பிடிங்கி தின்றது!
மொத்ததில்  பிட்சை கட்சி வென்றது! மன்னிக்கவும்  காங்கிரஸ்  கட்சி வென்றது!

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: