ரசனைக்காரன்

December 29, 2008

வாழ்வியல் கீர்த்தனைகள்! (1)

Filed under: வாழ்வியல் — rasanaikaaran @ 9:42 pm

உண்ண உணவு..
உடுக்க உடை..
இருக்க இடம்..
புதிதாக..
ஒட்டு போடும் உரிமை!?
இது எதுவுமே இல்லாத
இந்திய அன்னாடங்கட்சி யாக!
58 ஆண்டுகளை கடந்த
குடியரசு இந்தியாவில்?!

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: