ரசனைக்காரன்

December 29, 2008

வாழ்வியல் கீர்த்தனைகள்! (2)

Filed under: வாழ்வியல் — rasanaikaaran @ 9:55 pm

என் ஜாதி தமிழ் ஜாதி!
என் மதம் மனிதம்!
என் குலம் இந்தியன்!
என்ற அடையாளங்களுடன்
பெருமை பேசி
வாழும்
நாடோடி நான்!

(ரசனைக்காரன் வாழ்வியல் பைபிள்லில் எழுதியிருந்தது!)

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: