ரசனைக்காரன்

February 19, 2011

அழகுத் திரை: வீட்டுக் கணக்கு

Filed under: அழகுத் திரை — rasanaikaaran @ 11:27 pm

அருமையான பதிவு..இந்த குறும்படத்தை உருவாக்கிய கனவுகளுக்கு ரசனைக்காரனின் வாழ்த்துக்கள்!

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: