ரசனைக்காரன்

March 21, 2013

நவநீதம் பிள்ளை அவர்களை வணங்குகிறோம்!

Filed under: Uncategorized — rasanaikaaran @ 10:40 am

Image
ஜெனிவா தீர்மானத்தில் அமெரிக்க கொண்டுவந்துள்ள
மாற்றம் கொண்ட தீர்மானத்தில் கூட

இலங்கைக்கு பலவகையில் ஆப்பு வைத்திருக்கும்
மேதகு நவநீதம் பிள்ளை அவர்களின் அறிக்கை!

மேதகு நவநீதம் பிள்ளை அவர்களை
வணங்குகிறோம்!
ரசனைக்காரன்

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: